O projekcie

Stworzenie odpowiednich procedur diagnostycznych wobec osób ubiegających się o status uchodźcy w Polsce jest szczególnie istotne w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2005 roku. Zgodnie z prawem unijnym Polska jako kraj leżący na granicy UE jest krajem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące pobytu uchodźców w całej Unii. Jednocześnie uchodźcy z innych krajów Unii są odsyłani do krajów granicznych, w tym Polski. Uchodźcy przybywają na terytorium Polski zarówno spoza granic Unii, jak i z samej Unii. Jednocześnie brakuje w Polsce standardów prowadzenia procesów diagnostycznych dla uchodźców. W naszej ocenie psycholodzy mają do odegrania szczególnie ważną rolę w opisanym procesie, ze względu na swoje kompetencje oraz możliwy zakres działań.

Planowane prace Zespołu obejmują:

1. Przygotowanie ogólnych procesów diagnostycznych w kontekście diagnozowania uchodźców, wybór obszarów diagnozowania oraz wybór narzędzi diagnostycznych.

2. Stworzenie systemowych rozwiązań promujących działania psychologa w kontakcie z przedstawicielami odpowiednich urzędów oraz instytucji medycznych.

3. Edukacja zarówno psychologów jak i pracowników administracji państwowej w sprawie postępowania wobec osób doświadczających kryzysów psychologicznych lub osób, które doświadczyły w przeszłości wydarzeń związanych z przemocą lub traumą.

Cel pierwszy realizowany będzie poprzez:

Zbudowanie procedur rozpoznawania czy osoba podlegająca badaniu doświadcza aktualnie kryzysu psychologicznego oraz ewentualnego zakwalifikowania do wsparcia/leczenia psychologicznego lub psychiatrycznego.

Cel ten realizowany będzie poprzez opracowanie programu wdrażania tych procedur w Polsce i wzmacnianie roli psychologa w procesie formułowania opinii dotyczących doświadczenia przemocy lub traumy przez osobę starającą się o status uchodźcy.

Cel trzeci realizowany będzie poprzez zbudowanie odpowiedniego podręcznika/broszury informacyjnej dla urzędników biorących udział w postępowaniach o nadanie statusu uchodźców, w tym szczególnie prowadzących wywiady statusowe, opisującego psychologiczne aspekty doznania traumy oraz podającego sposoby postępowania w kontakcie z osobami, które doświadczyły traumy bądź przemocy.

Reklamy